IT人力外包服务
SERVICE— 服务范围 —

 

目前驻场岗位涵盖(但不限于)

 

官网-岗位.png

 

 

 

— 服务模式 —

 

剑齿虎人力外包服务可分为7大服务模式,分别是需求沟通-制定计划-资源匹配-人才筛选-人才培训-交付入职-管理维护:

 

               image.png

 

 

 

 

— 服务优势 


3D3F36CF-F4E8-4f73-A3E5-6DC49271889B.png